KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC MOS ONLINE EXCEL 2013

Khung bài giảng môn MOS Excel được chia thành 6 Chương, cụ thể từng Chương như sau

 1. Chương 1: Nhập môn

(2 video giới thiệu phần mềm chi tiết)

 • Làm quen giao diện phần mềm bài thi MOS
 • Giới thiệu khung chương trình học chi tiết
 1. Chương 2: Lý thuyết trong 2 thẻ File và thẻ Home

(11 video bao gồm 9 video lý thuyết và 2 video chữa bài tập ôn tập chương)

 • Video 1: Khởi động phần mềm, giới thiệu giao diện Excel 2013
 • Video 2: Các thao tác cơ bản trong Excel
 • Video 3: Thiết lập thuộc tính, thông tin cho file (Properties)
 • Video 4: Sử dụng công cụ tự động điền dữ liệu AutoFill
 • Video 5: Thiết lập căn chỉnh lề cho dữ liệu
 • Video 6: Tinh chỉnh sự hiển thị của dữ liệu
 • Video 7: Công cụ định dạng có điều kiện
 • Video 8: Sử dụng và chỉnh sửa định dạng mẫu trong Excel
 • Video 9: Công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu
 • Video 10: Chữa đề ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 11: Chữa đề ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 3: Lý thuyết trong 2 thẻ Page layout, Formulas

(11 video bao gồm 9 video lý thuyết và 2 video chữa bài tập ôn tập chương)

 • Video 1: Hướng dẫn nhập hàm, công thức
 • Video 2: Phân biệt địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối
 • Video 3: Quản lý và sử dụng vùng đặt tên
 • Video 4: Các hàm có điều kiện (If, Countif, Sumif, Averageif)
 • Video 5: Hàm dò tìm Vlookup và Vlookup
 • Video 6: Các hàm liên quan đến chuỗi ký tự (cắt, nối ký tự: left, right, mid, concatenate)
 • Video 7: Thiết lập chủ đề, giao diện cho file
 • Video 8: Thiết lập vùng in
 • Video 9: Tinh chỉnh chế độ in lặp dữ liệu
 • Video 10: Chữa bài tập ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 11: Chữa bài tập ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 4: Lý thuyết thẻ Data và Insert

(10 video bao gồm 8 video lý thuyết và 2 video chữa bài tập chương)

 • Video 1: Thao tác với đối tượng hình ảnh, hình vẽ
 • Video 2: Đối tượng bảng biểu trong Excel
 • Video 3: Vẽ và tinh chỉnh cho biểu đồ
 • Video 4: Tạo và sử dụng siêu liên kết Hyperlink
 • Video 5: Chuyển đổi dữ liệu văn bản thành dữ liệu dạng cột
 • Video 6: Chèn dữ liệu vào Excel từ file khác
 • Video 7: Lọc dữ liệu
 • Video 8: Sắp xếp dữ liệu
 • Video 9: Chữa bài tập ôn tập chương (Phần 1)
 • Video 10: Chữa bài ôn tập chương (Phần 2)
 1. Chương 5: Tổng kết lý thuyết và Ôn tập số 1

(3 video chữa bài ôn tập)

 • Video 1: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 1 đến câu 6
 • Video 2: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 7 đến câu 25
 • Video 3: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 26 đến câu 31
 1. Chương 6: Ôn tập số 2 và kết thúc khóa học

(3 video chữa bài ôn tập)

 • Video 1: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 1 từ câu 1 đến câu 4
 • Video 2: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 2 từ câu 5 đến câu 14
 • Video 3: Chữa đề ôn tập tổng hợp số 2 từ câu 15 đến câu 31
 • Tổng hợp toàn bộ những lưu ý quan trọng trong bài thi Excel 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.